2017 - 2019 Faaliyet Raporu

Kıymetli Meslektaşlarımız;

2015 yılının Temmuz ayında teslim aldığımız TÜ­KİD yönetimini, yine Temmuz ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek TÜKİD Olağan Genel Kurul’u ile seçilecek arkadaşlarımıza devredeceğiz. Sektörü­müzün tek ve köklü sivil toplum örgütü olan der­neğimizde iş başına gelecek arkadaşlarımıza şim­diden başarılar diliyoruz…

TÜKİD Yönetim Kurulu olarak göreve başladığımız ilk günden bugüne kadar yaptığımız faaliyetlerle il­gili konu başlıklarına kısaca değinmek istiyoruz;

1- ‘İletişim kanallarını iyileştirmek” prensibinin oluşturulması.

Derneğimizle iletişime geçmek isteyen üyelerimiz, konuya ilişkin muhataplarına artık rahatlıkla ulaşa­biliyor. Yönetim Kurulu toplantılarına rahatlıkla katı­lım sağlayabiliyor. Derneğimiz bu sayede ortak akıl oluşturma ve istişare edebilme noktasında önemli bir merkez durumuna geldi.

2– ‘İstanbul Kırtasiye ve Ofis Fuarı’mızın Dünya ça­pında dinamiğinin artması,

Dünya Kırtasiye Fuarlarr listesinde yer alan fuarı­mızda, üyelerimizin kazancı ve onların korunması noktalarında derneğimizin yetki ve kontrolünün art­tırılması.

Sektörümüzün vitrini olan fuarımız, üyelerimizin ter­cihleri doğrultusunda önemli bir değişikliğe gitti ve yaklaşık 25 senedir aynı yerde gerçekleştirilen fu­arımız farklı bir noktaya taşınmış oldu. Fuarımızın; katılımcılarımızın da desteği ile canlandırabilmesi, fuara olan ilginin arttırabilmesi, bir cazibe merkezi haline getirilmesi ve fuarın en iyi noktaya taşınması hedefleriyle son üç fuarımız TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Birkaç kazanımı da şu şekilde özetleyebiliriz;

• ABD Doları ile yapılan katılımcı ödemeleri Türk Li­rası ile yapılmaya başlandı.

• Fuar şirketine ait olan pazarlama bütçesinin kulla­nım yetkisi tamamen derneğin kontrolüne ve yetki­sine geçti.

• Yurtiçi ziyaretçilerinin ulaşım desteği için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile, yurtdışı ziya­retçilerinin ulaşım ve konaklama desteği için de İs­tanbul İhracatçılar Birliği (İİB) ile işbirliği yapıldı. Bu sayede fuarda yerli ve yabancı ziyaretçi katılımında önemli bir ivme kazanıldı.

• Anadolu’dan getirilen ve konaklatılan perakendeci misafir sayısında üç yıl içerisinde ciddi bir artış sağ­landı.2019 yılında misafir edilen kişi sayısı 1726 oldu.

• Fuara katılan firma sayısı 168’den 192’ye ulaştı.

• Fuara katılan TÜKİD üyesi firma sayısı 107’den 133’e çıktı.

• Ortalama 10 – 12 bin m2 civarında gerçekleştirilen bir fuar olan İstanbul Kırtasiye ve Ofis Fuarı, 2018 yı­lında 15 bin m2, 2019 yılında da krize rağmen 14.486 m2 olarak gerçekleşti.

3- ‘Frekans Dergisi’ Sektörümüzün Sesi

Göreve geldiğimizde dergimiz yılda 6+1 sayı ola­rak çıkarılan, 3.500 adet bastırılan ve ulaşım oranı %50-60 civarında olan bir dergiydi.. Bugün Frekans Dergisi yılda 8+1 sayı olarak çıkarılıyor. Dergimiz 5 bin adet basılıyor ve dergimizin ilgili noktaya ulaşım oranı %97-98 seviyelerinde. Dergimiz, Türkiye kırta­siye sektörünün aynası olarak kabul ediliyor ve yurt­dışı ticaret fuarlarından da reklam talepleri alıyor. Sektörel basın toplantıları için editörlerimiz yurtdışı toplantılarına tüm masrafları ödenecek şekilde da­vet ediliyor.

Frekans ile birlikte sosyal medyadaki etkinliğimiz önemli ölçüde arttı. Göreve geldiğimizde sadece Facebook ve Twitter mecraları kullanılırken günün kullanım alışkanlıklarına uyum sağladık ve Instag­ram, Youtube, Linkedin gibi mecralarda da resmi hesaplarımızı oluşturduk. Dijital dünyada sosyal ağ­larımız ve web sitemizle etkin, tarafsız ve interaktif bir iletişim ağı oluşturduk. Frekans Dergimiz, web sitemiz ve sosyal medya kanallarımızla ayda orta­lama 25 bin meslektaşımıza ulaştık.

4- Kırtasiye Bilgi Sistemi (KBS), 2016 yılında kırta­siye sektörünün dijital veri tabanı olma amacıyla hizmete girdi, sistemi bugün hâlihazırda 2 bine yakın perakendeci meslektaşımız kullanıyor.

Bu noktada bize destek olan, hizmet veren Mavi Lego Yazılım firması sahibi Adem Coşkun kardeşimize de teşekkür ediyoruz.

5- ‘Derneğimiz kurumsallığını arttırmak’ amacıyla yapılan çalışmaların başlıkları ise şu şekilde;

• Devlet ve sektörümüzün her bir bileşeni karşısında ‘’TÜKİD yetkilidir’’ imajının ve güveninin pekiştirilmesi

• Derneğin işleyiş tanımlarının ve prensiplerinin belir­lenmesi, arşiv çalışmalarının tamamlanması

• Derneğin profesyoneller tarafından yönetilmesi

“TÜKİD ne iş yapar?” ve “Neden üye olmalıyım?” so­rularına doyurucu yanıtlar ve somut sonuçlar oluştu­rulması, üye sayısının arttırılması. Görevde olduğumuz süre zarfında derneğimize yeni üye olup bize güç ka­tan 179 meslektaşımıza tekraren hoş geldiniz diyoruz. Bundan sonra, dernek çalışmalarında kendilerinden aktif ve etkin olmalarını bekliyoruz.

Derneğimizin üyeleriyle olan iletişimini kuvvetlendir­mek, kurumlarla olan ilişkisini sağlam temellere da­yandırabilmek, dernek yapısının daha kurumsal bir yapıya kavuşturulmasını sağlamak gibi hedeflerden hareketle, faaliyetlerimizle ilgili bir kaç ana hususu da dikkatinize sunmak isteriz;

• Üyelerimiz yerinde ziyaret edildi, faaliyetlerimiz hak­kında bilgi verildi, beklentileriyle ilgili projeler oluştu­ruldu.

• Bölge Toplantıları düzenlendi.

• Toptancı, perakendeci, ithalatçı, ihracatçı ,imalatçı ve fuar komiteleri oluşturuldu. Bu grupların çalışabilece­ği toplantılar organize edildi.

• Sektör problemleri, ilgili devlet organlarına iletildi, bu konuda diğer derneklerle olan işbiliği geliştirildi. (Dev­let ilişkileri noktasında kozmetik, bilgisayar ve kırtasiye malzemelerine getirilen kredi kartı taksit sınırlamasını görüşmelerimiz sonucunda çok kısa zamanda kaldı­rılması sağlandı.)

• Okul sezonunda yetkili mercilerin söylemlerinde, nihai tüketicilere özellikle ürün güvenliği noktasında kırtasiye perakendelerini tercih etmeleri noktasında kamuoyuna demeçler verildi.

(Her sezon başlangıcında, kamuoyunu doğru bilgi­lendirmek için röportajlar yapıldı, canlı yayınlara çıkıl­dı. “Kırtasiye fiyatları can yakıyor” vb haberlerin etkisini azaltmak adına basın yayın organları ile etkili bir PR çalışması sürdürüldü.)

• Yurtdışı Kırtasiye Dernekleri ile ortak projeler gerçek­leştirmek adına çalışmalar yapıldı.

• Kurultaylarımızda üyelerimizin ulaşım ve servis hiz­metlerini derneğimiz karşıladı. Konaklama süresi iki geceden üç geceye çıkarıldı.

• Kurultaylarda seminer, eğitim, komite toplantıları dü­zenlendi. Türkiye’nin genel gidişatı, dünyanın nereye gittiği, ekonomik sıkıntılar ve fırsatlar gibi konularda Prof. Dr. Emre Alkin ve Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ı üyele­rimizle buluşturduk.

• Kırtasiye İşkollarımıza yönelik bilgilendirme seminer­leri yapıldı.

• Tüm üyelerimizle bir ve beraber olma duygusunu pekiştirmek için dini bayramlarımızı birlikte kutlaya­bilmek adına üyelerimize bayram tebriği gönderildi. Sektörümüze emek veren hanımefendilerle Kadınlar Gününe özel küçük hediyeler paylaşıldı.

6- ‘Derneğimiz mali durumu’

Yönetim kurulumuzun iki çalışma döneminde gerçek­leştirdiği rutin dernek organizasyonlarının yanısıra, bu dönemlerde ilk defa yapılmaya başlanan etkinlikler ve bu faaliyetlere üyelerimizi aktif olarak dahil edebil­mek adına sunduğumuz imkanlar önemli bir ses getir­di. Sektörümüzün içinde bulunduğu bu zorlu şartlara rağmen 4 sene önce teslim aldığımız dernek varlığını bugün 2,5 katıyla Genel Kurul’a sunmanın huzurunu yaşıyoruz.

Bu minvalde geçtiğimiz dört yıl içinde, devraldığımız bayrağı daha yükseklere çıkarma gayretimizde deste­ğini esirgemeyen, sektörümüzün kıymettar her men­subuna en içten teşekkürlerimizi iletiyoruz.

TÜKİD YÖNETİM KURULU
Temmuz 2019